Detalj fra kanne laget av Platt 1681


Berendt Johansen Platt
  ca 1630-1689 og Karen Jochumsdatter ca 1630-1650 og Anne Christophersdtr Lang ?- 1696.

Hans fødselsår og opprinnelse er ukjent. Navnet har medført at man har antatt at han  innvandret som gullsmedsvenn fra Tyskland. Hans far het naturlig nok Johan. Om ham vites stort sett ikke mer enn at han hadde to barn, Berendt og en datter som ble gift med Rasmus Jochumsønn sønn av mesteren som Berendt gikk i lære hos.
Han har sikkert vært svenn på Gullsmed Jochums
  verksted  for han ble
antagelig gift med Jochums datter Karen ca 1647 for de fikk en datter som ble døpt i 1648.

    Han har sikkert startet eget
    gullsmedverksted på denne tid.
    ( En svenn kunne ikke
    gifte seg før han ble mester)
    Karen dør i 1650.
    Året etter 19. januar 1651 blir han
    gift på nytt med
    Anne Christophersdatter Lang. (se  
    bildene til høyre: kopi av 
    minesterialbøker)
    Med henne får han 11 barn
    Johan Berendtsen Plate
    født 16.12.1657, som er den vi følger.
    Andre barn var Hans, Anne, Katrine,   
     Margrete, Berent,   Ragnhild,  
     Christopher,Maren, Dorthea og
     Sophie.
         
           


Berendt Platt ble en velstående mann  som nøt anseelse blant byens borgere. Han var lagrettesmand
(meddommer på tingene som bevitnet dokumenter, fordelte skattlegging m.m. og møtte opp og deltok som lagrettemann
under tingsamlingene)
og stadskaptein (Borgervæpning
 var en forpliktelse byborgerskapet i mange europeiske land
hadde til å danne væpnede avdelinger til ordensvern og forsvar av byen. I spissen for borgervæpningen stod en såkalt
stadshauptmann, under denne stadsmajorer, stadskapteiner og stadsløytnanter. Også byens mannlige innbyggere som
ikke var borgere, hadde verneplikt.)
Han var blant takserborgerne som i 1661 satte opp manntallet og vurderte verdien av gårdene i byen.
I 1662 undertegnet han borgerskapets innlegg mot privilegier for Bragernæs og Strømsø (Drammen i dag) som kjøpstad.
Kanne av Platt,  i sen renessanse-stil Kanne av Platt,  i overgangen til barokk  Tidlig barokk-kanne av Platt.


Ifølge byregnskapene oppga han mellom 1651 og 1658 å eie 6 lisp. "tiunge" og 1 ½ lisp. Huder.
Hans gård som lå i Kongens gate ble i 1661 verdsatt til 600 rdlr. og eier av gården har økonomiske forpliktelser "børnepenge" knyttet til gården (en form for barnebidrag)
  Det er mulig at denne gården er den som svigerfaren eide. Bare et hus lenger bort i gaten bor hans svoger, gullsmeden Romanus Møller. Men hvor lå Plategården?

I 1662 betaler Berendt 1 rdlr. I håndverksskatt og i 1675 5 rdlr i familieskat for 5 personer.
Noe senere i 1683 betalte han krigshjelp, kop og kvegskatt for seg selv , hustru , 4 barn , en pike og 3 kuer.
Etter svogeren Caspar Christophersøn (bror til Anna ) arvet han noe jordgods som han i 1671 overdro til Oslo Hospital. Denne eiendom Ruberg på Eidskog i Solør
  hadde størrelse målt i landskyld : 1 ½ hud eller 2 rdlr. 1 ort .


 
                                                                                                                            I 1662 har han en svenn ved navn
   Baldzer
  på verkstedet,
   han blir senere avløst av Johan.
   Dessuten har Hans Jørgensen Holst,
   en fogdesønn fra Trøgstad,
   gått i lære hos ham. 

   Berendt Platt døde 12. november 1689  
   og enken satt i uskiftet bo til 1696.
   Bygården ble da verdsatt til 550 rdlr iberegnet
   en tilliggende kornløkke på byens mark.
   Platt hadde også en liten have utenfor byvolden.
   Denne haven hadde han forært sin datter.
   Skiftet viser et velforsynt hjem der boets formue
   blir beregnet til litt over 671 rdlr.

Et beger  1663        En kanne fra 1680      Se skiftepapirene.

Etter arbeidene å bedømme var Berendt Platt byens beste gullsmed. Han var en dyktig teknikker med solid og
grundig utdannelses bak seg. Han var kunstnerisk begavet og har sikkert reist en del og fått med seg inspirasjon
og gullsmedfagets utvikling i Nord- Europa.
Hans tidlige arbeider er i sen renesansestil som etter hvert går over i barokk.
Han avslutter sin tid som gullsmed med å lage flotte overdådig bearbeidede kanner og begere
  i høybarokk stil.
 

Hans mestermerke/stempel er et
enkelt stempel med B. P. I en oval.
                        
 
Kopi av minesterialbok Oslo domkirke viser at Berendt Platt (markert med rødt kryss) ble begravet 12. november 1689.
Kanne fra 1681
og  laget i høybarokk stil
Opplysningene er hentet fra "Guldsmedhaandverket i Oslo og Kristiania"  skrevet av Henrik Grevenor og Thor B. Kielland  1924.
Plateslektens internettsider
Minesterialbok for Oslo Domkirke.
 
Åsta Holth                                                                                                                                                                                           
 

                                                                                                                                                                         Hjem