Hans Johansen Plate 1703-1755 og Kari Josephsdatter 1714-


       Han var ca 16 år da faren sogneprest Plate i Enebakk døde.
K
lokker
  Jørgen Nilsen  ble formynder for Hans Plate. Da Hans giftet seg i 1741 står han oppført med etternavn Plat.
Han søkte 1. desember 1736, ca 33 år gammel om å bli klokker i Grue i Solør. Han opplyste i sin søknad at han var fattig prestesønn fra Enebakk og i noen år hadde han tjent sitt brød "ved at undervise gode folks børn udi skrivning og christendom"- i 1736 på Grinder i Grue
        Student Peder Kierulf søkte også stillingen og fikk den i 1737.
(Ifølge et kongelig påbud fra 1568 skulle klokkeren være en studert mann, men i 1715 kom et nytt påbud; hvis ingen studert meldte seg kunne biskopen tilsette en annen verdig mann.) Men Kierulf hadde bedre vaner enn det var mulig å opprettholde med lønnen. Allmuen ville ikke betale skyss for ham til annekset. Forgjengerne hans var bønder og fornøyd med bondekost og bondeklær og oftest gikk de til annekset. Dette ble utålelig for Kierulf.
Høsten 1737 overlot han klokkerstillingen som han "ikke kunne leve av" til Hans Plate.
Plate måtte betale litt avgift til Kierulf som derved fikk en liten inntekt  som "kand være mig fattige  fordelaktig til mine studeringers fortsættelse". Plate la fram for biskopen sogneprestens "gode og berømmelig attest og vidnesbyrd av 28. oktober 1737 om hans Gudfrygtighed, stille og alvorlige levned, samt om hans Gudelighed i hans skolemester forretning og den perfect hans dicipler udi deres christendomskunskab ved hans undervisning har giort". Han fikk etter dette stillingen som klokker.
    Han giftet seg med Kari Josephsdatter 17. juli 1741 i Grue Hun var født på Moen under Lystad i Brandval 1714. Hennes foreldre var Joseph Jonsen Moen og Kari Nilsdtr. Øyn
Hun døde 1787 og ble gravlagt 19. juni samme år.
De fikk 8 barn men bare tre vokste opp.

    Hans bygslet Braaten ved Grøset fra 1739. Stedet lå under prestebolet.
Etter at Hans Plate døde giftet Kari seg på nytt med Halvor Eriksen og fikk 2 sønner med ham.
De drev Braaten fram til 1782. Halvor giftet seg på sine eldre dager med Siri Olsdatter
og de ble boende på Braaten Han fikk ingen barn med henne.

     Hans  og Kari  fikk  barna :
Magnhild Hansdatter  4. januar 1742- 9. mai 1742
                                               Johan Hansen døpt 23. februar  1743, begravet 7. november 1748
                                               Peder Hansen døpt 1. april 1745, begravet 13. november 1747
                                               Magnhild Hansdatter døpt 14. januar 1747, registrert i live 1783
                                               Peder Hansen Braaten 8. august 1948- 20. oktober 1826 som er neste
                                                                                   ledd i den anerekken vi følger.
                                               Karen Sophie (Kari) Hansdatter døpt 1. juni 1750
                                               Johan Bernt Hansen døpt 18. september 1752
                                               Johanne Hansdatter døp 3. juli 1754.    
                                                         
     

Joseph Jonsen Moen og Kari Nilsdtr. Øyn
    
I 1714 fikk Joseph og Kari  datteren Kari som giftet seg med Hans Johansen Plate. De  bodde da på på Moen under Lystad i Brandval
    
    Referanser:Plateslektens hjemmesider
                         Bygdebok for Enebakk.
                                                                                                                                                                 
       Hjem