Denne siden viser anelinje bakover fra Karl Wang til Rødfos fyrstikfabrik ,
En linje går til husmannsplassen Disenstuen under gården Disen i Oslo/Aker.
Videre bakover til gårder på Ringerike :
Thoen/Toen, Nærstad / Nærstadeie,  Svarverud,  Frog/ Frok,
Qværnvolden/ Kværnvollen o.a. , der linjen slutter å¨midten av 1700- tallet.


 
Karl Gulbrandsen Wang (24) født 24/11 1846 og Olave Martinsdatter (25) født 1/2 1851.
     Karls foreldre var Gulbrand Olsen og Lisa Olsdatter. Carl ble født 24/11 1846 og døpt i Aker /Kristiania den 26/12 1846. I Kirkeboken står de oppført med adresse Disen. I 1865 var han fortsatt ugift og hadde adresse Waageby i Østre Aker. Han var murersvend og var losjerende  hos murersvend Nils Larsen.
     Han giftet seg med Olave Marthinsd. Grøthaugen den 27/12 1873. Jeg har en kilde som har gitt opplysning om at på den tiden bodde han på Breiskallen eller Fjeldstad. Familysearch. org opplyser om at Carl Gulbrandsen født 1846 i en alder av 27 giftet seg med Olave Marthinsdatter som var født i 1851. Hun var 22 år da de giftet seg 27/12 1873 Ås Oppland. I samme register er det opplysning om Carl Gulbrandsen  født 1846 i en alder av 27 år giftet seg med Olave Martinsdtr. den 20/12 1873 Vestre Toten,Opland, på denne siden opplyses det også om at Carls far het Guldbrand Olsen og Olaves far het Martin Andreasen.
      I 1892 arbeidet han på "Rødfos fyrstikfabrik". Der var han  fabrikkarbeider og "kontrolerer ved fyrstikpakkingen" (Les også om ham og slekten i avsnittet under dette der fyrstikkproduksjonen blir beskrevet.). De bodde på Rødfos i Rødfos arbeiderbolig nr 1 (Gardsnummer 13 og Br. nr. 1 i krettsen Fjeldsmarken.) i 1891. Dette var et år før Hagen ble født.
De ble registrert med barna: 
                       
Martin Karlsen Wang var "sander av fyrstikæsker" og førstefødt 1/11 1876, døpt 10/12 1876 Ås Opland
                        Helga Maria Karlsdatter Wang ble født 3/6 1879, ble døpt 3/6 1879  Ås Oppland. Hun var "pakkerske av fyrstiker".
                        Karl Karlsen Wang ble født 17/5 1881, døpt 3/7 1881 Ås Opland. Han var "hjelper på grosseriet".
                                                                                                     (Karl, også skrevet Carl, ble som voksen verksmester på
                                                                                                      Norma prosjektilfabrikk og huset sin nevø Hagen en periode.)
                        Gulbrand Karlsen Wang ble født 24/3 1874, døpt 12/4 1874 Ås Oppland
                        Nils Karlsen Wang ble født 18/12 1883, døpt 2/3 1884 Ås  Oppland
                        Hartvig Karlsen Wang  23/8 1886. døpt 19/9 1886 i Ås Oppland
                        Hagen
Karlsen Wang ble døpt 26/12 1892 i Ås Vestre Toten og er den som følges i slektslinjen.

      Ved gjennomgang av diverse kilder finner vi Karl med mange navn, Karl med K og med C, etternavnet Wang  med V og W. farsnavnhenvisning som Gudbrandsen og Gulbrandsen og henvisning til gårdsnavnene Grinvolden, Bredskallen og Fjeldstad samt fødested Kristiania. Hvorledes slektsnavnet Wang har dukket opp har jeg ikke funnet ut.

    Olave Martinsdatter født 1/2 1851 ble født i Vardal  og adressen var Askumshaugen, en husmannsplass under Askum i Vardal. Foreldrene drev plassen. Hun ble døpt 16/3 1851 i Vardal. Da hun var 16 år bodde hun med familien på Bøhle Gård i Aas Sokn. Hun giftet seg med Karl i 1873 22 år gammel og var da bosatt på Grøthoug som ligger i Vestre Toten i nærheten av Raufoss. Karl bodde da på Breiskallen (men Fjeldstad er også nevnt) like i nærheten.  Forloverne er Christen Hansen og Martin Andreassen begge bosatt på Grøthaug.
     Ved folketelling 1900 ble Olave registrert som enke bosatt på Bedehuset Soar, Vestre Totens Herad. Sammen med henne bodde sønnene Ole Karlsen Wang og Hogen (feilskrift for Hagen) Wang. Begge var ugifte. Og alle mottokk litt  fatigunderstøttelse og arbeidet litt for andre.
Ole var født 1890 og Hagen i 1892. Ole ble registreret som født i Østre Aker , Hagen født i T (=Toten?), mens Olave var født i Vardal Krs.

  
 
Etterslekt til Karl og Olave har egen side, klikk på blå skrift.Aner til Karl Wang far til Hagen og farfar til Roy Wang:

                                                                                Karl Gulbrandsen Wang  24/11 1846 (24) (g.m. Olave Martinsdatter)
                                           Gulbrand Olsen ca 1815 (48)                                     Lisa Olsdatter ca 1821 (49)
                Ole Larsen (96) Olia Jonsdatter (97)                 Ole Knudsen (98)  
      Lars Olsen (192) Anne Halvorsdtr (193) Joen Christensen f. ca 1760  (194) Mette Olsdatter f.ca 1765 (195)        
Ole Larsen (384) Anne Engelbrethsdr
(385)
Halvor Jensen  (386) Sara (387)            
               

   Mer om hver enkelt lenger ned på siden.

Anelinje:
Sissel Finborud 
datter av Roy Wang,
barnebarn
etter Hagen Wang,
oldebarn
etter Karl Gulbrandsen Wang,
tippoldebarn etter Gulbrand Olsen
ca 1815 (48),
2-
tippoldebarn etter Ole Larsen ,
3-tippoldebarn etter Lars Olsen.
4-tippoldebarn etter Ole Larsen .   Les fortellingen om fyrstikkfabrikasjonen fortalt av Even Martinsen nedenfor,( Der finner vi Karl Wang, Ole Jacob Ninive en av fadderne til Hagen og en Saugstad (muligens mannen til Lovise Saugstad en annen av fadderne .) Alle jobbet på Raufoss fyrstikkfabrikk.
 

                
                                                     Den gamle fyrstikkfabrikken på "Rødfos" fra Toten bygdebok.

    I boka " Fra ødegård til industrisamfunn ---- Raufoss før 1905" av Erik Langedal
kan en lese om Rødfos fyrstikfabrik. Even Martinusen informerte Sigmund Kildal om livet på fyrstikkfabrikken da han jobbet der i tiden 1880-1890.
    Han forteller også om Karl Wang senior (Det er Karl Gulbrandsen Wang i første avsnitt) som jobbet sammen med Martin Nilsen og Even Martinsen.  De tre jobbet på sanderiet der det ble smurt lim og sand på fyrstikkeskenes ripeflate. De to siste kjørte sandingsmaskinen mens Karl Wang blandet sand med farge så ripeflaten ble mørkebrun.
    Dette er "vår Karl Wang" som på dette tidspunkt er ca 40 år. Even Martinusen poengterte også at den han fortalte om  var Wang senior. Fyrstikkene som ble laget ved Rødfos Fyrstikkfabrikk var av den gamle typen som kunne tennes ved at man gned den raskt mot buksebeinet, skoen eller annen ru flate. Under fosforet i enden av fyrstikken var det et lag med svovel som gjorde det letter å tenne. Man delte opp rette tømmeret til stikker som gjennomgikk en tørkeprosess og maskinelt satt inn i rammer som stikkene stakk ut av. Når en var kommet så langt var stikkene klare til å bli dyppet i svovel. Ole Jacob Ninive gjorde det (Han var fadder til en av Karl Wangs barn). På en ovn stod ei stor panne med flytende svovel. Først slo han ramma mot et rambanketre slik at stikkene ble like lange utenfor ramma. Så ble endene på stikkene duppet ned i den flytende  svovelen i passe dybde. Så ble ramma overlatt til neste mann som skulle ha på laget med fosfor. Så skulle de tørkes. Denne prosessen var svært brannfarlig og stikkene og rammene måtte behandles med ekstrem forsiktighet for det var lite som skulle til for å antenne stikkene. Skulle det ta fyr var det om å gjøre at nærmeste mann klarte å kaste ramma ut av bygningen. Fyrstikkfabrikker som brant var relativt vanlig (denne fabrikken brant tre ganger). Så skulle fyrstikkene pakkes. Pakkingen ble gjort av kvinner og barn. Noen barn var så små at de måtte stå på kasser for å nå opp til pakkebenken.
Helga Maria Karlsdatter Wang (se første avsnitt) arbeidet i denne avdelingen. Etter at fyrstikkene var pakket i esker skulle eskene få ripekant,. Ripa ble påført i sanderiet som lå i 2. etasje. Der jobbet Martin Nilsen, Even Martinsen og Karl Wang senior. De to første kjørte sandingsmaskinen og den tredje Karl Wang blandet sand og satte til farge så ripeflata fikk riktig brunfarge. I 3.etasje var det automater som laget skuffer og trysker. Her jobbet Per (muligens Peder og i såfall sønn av verksmesteren Johan Saugstad) Saugstad, som var en viktig mann for fabrikken. Han var stadig opptatt med å tenke ut og å konstruere maskiner som gjorde arbeidsoppgavene enklere og billigere. Den eneste ulempen med maskinene var den store brannfaren. Det var bare en gnist som skulle til for å utløse brann.
     Selskapet holdt en periode skole for arbeiderbarna og de startet et landhandleri som for tiden var relativ stor forretning. Bestyrereren var i mange år Martin Hansen Præstsæter.
Karl Karlsen Wang arbeidet som hjelper på Groseriet som sikkert er dette landhandleriet.
 
                                                     
Gulbrand Olsen (48) 15/2 1817-  og Lisbeth (Lisa/Elise/Elisabet) Olsdatter ( 49) mai 1822 (mai 1821)
    Carl Gulbrandsen Wangs far var
Gulbrand Olsen og moren Lisa Olsdatter. Begge kom fra Ringerike.
Jeg regner med at hun har forkortet navnet sitt fra Lisbeth til Lisa. Jeg regner også med at presten kan ha forkortet Gulbrand til Gulbr i ministerialboken. Stemmer disse antagelser ble Gulbrand/Gulbr og Lisa/Lisbeth gift i Haug kirke 27/12 1841. Gulbrands far var Ole Larsen og Lisas far het Ole Knudsen. Brud og Brudgom var født eller kom fra "Thonen"(Skal sikkert være Thoen Gnr 133 bnr. 9,29 og 28 eller et underbruk. Thonbakken ? gnr 133 bnr 11) Forlovere var Andreas Askim og Lauritz Olsen Lundefladeie.
    Etter at de giftet seg flyttet de til "Ager-" I minesterialbok er dette registrer som utflytting 3/6 1843 fra Norderhaug.
Ægtefolkene Gulbr. Olsen Norstadeie eller Nærstadeie (idag Nordstad) født 19. febr 1817 ) Han flyttet ut med Lisbeth Olsdr. på 21 år.
(født 1822)
    I dåpsprotkoll Haug kirke finner jeg Gulbrand Olsen født 15/2 1817 , Faren var Ole Larsen Nærstad(eie) og mor var Olia Jonsdatter. Fadderne var husmann Gulbrand Jonsen Nærstad(eie) , Ind. (Inderste?) Ole Knudsen ibd, Ind. Tharand Gregersdatter ibd, Marie Olsdatter ibd og Kari Pedersdatter ibd.
    I dåpsprotokollene for barna har jeg funnet adressene Diesen (1846), Diesenejet (1851)/Disenejet/ Diseneiet, Disenstuen (1856)
Gulbrand hadde tittelen Huusmand og var husmann med jord og hadde plassen Disenstuen med Bostedsnummer 0074 og S/L 129/29
i Østre Aker. Bruket var registgrert  med 1 ku og utsæden by1/4, ha1/2, po2. Det vil si at det ble ble dyrket bygg, havre og potet på bruket.
Disenstuen var en av 4 husmannsplasser under Disen gård.
Gudbrand (som han er registrert som i 1865) Olsen var da 50 år og født på Ringerike, Lisa var 44 år og også fra Ringerike.
Gulbrand og Lisa fikk barna:
                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                              
Carl 24/11 1846, døpt 26/12 1846 som er den som følges i slektslinjen, se avsnittet ovenfor.
                                              Johan Ludvig 8/9 1851, døpt 23/11 1851 registrert som Ludvig 15 år  med fødested Aker i 1865.
                                              Gina Constance 12/10 1856, døpt 23/11 1856 registrert som Gina 10 år med fødsested Aker i 1865,
                                              Karen Andrine 4/1 1859, døpt 25/4 1859 registrert som Karen 7 år med Aker som fødested i 1865
                                              Lina 17 (år?)født i Aker.
    
 

                                  

                     Disenstuen sees på kartet ovenfor markert med sort oval. Husmannsplassen ligger øst for Øvre Grefsen oppunder
     Grefsenkollen . Kartet er et utsnitt fra
 "Vibe-Irgens kart" fra 1844.
                    
Disenstuen sees på¨bildet nedenfor til venstre. Det fotoet er tatt i 1937. Disenstuen var en husmannsplass under Disen gård.
     Gulbrand Olsen og Lisa Olsdatter kom fra Ringerike og bosatte seg på denne husmannsplassen en gang mellom 1841 da de giftet seg
     og 1846 da Carl ble født. Der ble alle barna født også Carl Gulbrandsen Wang som er den som følges i slektshistorien.
                     På det gamle bildet sees store tuntrær, dette er eiketrær og noen av dem står trolig fortsatt på  eiendommen. Disenstua er
     imidlertid revet og det er kommet barnehage der. Fargebildet nedenunder er tatt omtrent der stua stod og omtrent i samme retning
     som det  gamle bildet for en kan skimte en høy fabrikkpipe på begge bildene. Denne fabrikkpipa er trolig samme pipe. Disenstua
     hadde flott utsikt over Christiania. Bak fotografen av fargebildet befinner Disenstua barnehage seg. Eiketreet til høyre i fargebildet
     er trolig et av tuntrærne på det gamle bildet. Fargebildet er tatt av Trond Finborud 26/5 2013.
 

Ole Larsen Nærstad(?)  ca 1794 (96) og  Olia Jonsdatter ca 1793 (97)
     Ole Larsen var far til Gulbrand Olsen se avsnittet over.
 I dåpsprotkoll Haug kirke finner jeg Gulbrand Olsen født 15/2 1817 , han ble døpt 23/3 1817. Faren var Ole Larsen Nærstad(eie) og mor var Olia Jonsdatter. Fadderne var husmann Gulbrand Jonsen Nærstad(eie) , Ind. (Inderste?) Ole Knudsen ibd, Ind. Tharand Gregersdatter ibd, Marie Olsdatter ibd og Kari Pedersdatter ibd.
     Ved folketelling 1801 ble det registrert en Olia Joensdatter  9 år på Dælie i Nordrehoug, dvs at hun var ca 25 år i 1817 og passer i alder og geografi. Hennes foreldre var husfolka Joen Christensen på 41 år og Mette Olsdatter på 36 år.
     Olia Johnsdatter Dælieiet på 15 år ble konfirmert den 19/6 1808 i Norderhoug.
     Ole og Olia giftet seg i kirken (Norderhov)  (Titler ikke forstått) De giftet seg 21/2 1816. Han var 22 år og bodde på Leerberg og hun var 23 år og bodde på Svarverud. Forloverne var Peder Knudsen Svarverud og Tora Leerberg.
     Den eneste Ole Larsen som var 22 år i februar 1816  i dette området ved søk i folketelling for 1801 finner jeg på Frog gård i Nordrehoug Sogn og Prestegjeld. På Frog  ble det registrert 95 personer og 19 husholdninger. Husholdning nr 2 bestod av husmann Lars Olsen på 38 år  som var gift i første ekteskap med Anne Halvorsdatter på 42 år også hunn i første ekteskap. De hadde barna Ole Larsen på Lisa7 år,
Halvor Larsen  på 5 år og Andreas Larsen på 2 år. Jeg regner derfor med relativ stor sannsynlighet at det er denne Ole som  ble far til Gulbrand.
 
      
 
Gårdsnavn med tilknytning til teksten:

1: Thoen/Toen
2: Nærstad / Nærstadeie
3: Svarverud
4: Frog/ Frok
5: Ødegård/ Ødegaard
6:Dælie/ Deli
7:Qværnvolden/ Kværnvollen
8: Gørrud
9: Opsahl/ Opsal
10: Kauserud
11:Hundstad. Gården sees under 11-tallet.


 

Lars Olsen  døpt 24/7 1763 (192) og Anne Halvorsdatter f. ca 1759. (193)
      
Lars ble døpt 24/7 1763 i Norderhov kirke og foreldrene var Ole larsen Frogseie (Frok idag) og Anne Engelbrethsdr.
Faddere var Niels -----?, Engelbreth Olsen, -------? Larsd., Bertha Engelbrethsd. og Ingund? Olsd.

       Lars Olsen Frogseie og Anne Halvorsdatter Ødegaard forlovet seg i Norderhoug kirke 5/12 1792 og de giftet seg 27/12 1792 samme sted. Forloverne var Erick Aschim og Søren Bjørnstad      
       Lars og Anne fikk Ole ca 1794. Og de bodde på Gården Frog (Frok idag) i Norderhov som husfolk i 1801.
       De fikk barna : Ole Larsen døpt 13/6 1794 i Norderhov kirke. De var fortsatt bosatt på Frogseie. Se Ole Larsen ovenfor.
                             
 Halvor  Larsen  døpt 14/10 1796 i Norderhov kirke .De var fortsatt bosatt på Frogseie.
                           
   Andreas Larsen døpt 21/4 1799 i Norderhov kirke. De var fortsatt bosatt på Frogseie.
                              
Anne Gurine Olsdatter døpt 29/3 1804 i Norderhov kirke.De var fortsatt bosatt på Frogseie.
       Jeg har bare funnet en Anne Halvorsdatter i dette geografiske området som passer. Nemlig Anne døpt 8/1 1758 i Hole, Buskerud.
Faren var Halvor Jensen på Qværnvollen  og moren het Sara. Fadderne var Clement (trolig Gørrud), Olaug. Marte Jensd. Hunstad (trolig Hundstad på Røysetangen rett over fjorden for Tyristrand), Johan Opsal, Christen Kauserud, Hans Johannesen Præstegaard(eie?).
Kvernvollen ligger ved bekken som renner ned i vannet Væleren som ligger 3-4 km vest for Tyristrand.
     
Halvor Jensen Qværnvollen (386) og Sara (387)
         Halvor og Sara driver Qværnvollen i Hole.
         De fikk minst 2 barn: Anne Halvorsdatter døpt 8/1 1758 i Hole kirke. Se avsnittet ovenfor
                                          Maria Halvorsdatter døpt i Hole 25/3 1760. Fadderne var Torchild Kauserud, Berte Lier Kauserud,
                                                    Anne Maria, Thor Solberg . Peder Olsen Opsalh. Kristen Hansen Kauserud (Kauserud , Solberg , og Opsal er gårder som ligger i nærheten av Kvernvollen)
 
Ole Larsen (384) og Anne Engelbrethsdr.  (385)
        
De giftet seg i Norderhov kirke 5/11 1761.
Ved registreringen ble det hverken registrert navn på foreldre eller forlovere men Oles bosted var Frogseie.   Men ved forlovelsen (trolovelse) registrert 27/8 1761 i Norderhov kirke  ble forloverne Anders Frog og Engelbreth ------(?) registrert og Anne kom  fra samme sted som Engelbreth som trolig er Annes far. Se bildet under.
 
                       
        
       
 Ole og Anne fikk barna: Lars Olsen døpt 24/7 1763 i Norderhov kirke , se 2 avsnitt ovenfor.
                                             
Ane Olsdatter døpt 21/9 1766 i Norderhov kirke, adressen var Frogsejet og fadderne var 
                                                                    Elias Engebretsen, Truls Olsen, Mads Christophersen. -------?, ---------?

                                             
Mari Olsdatter døpt 6/11 1768 i Norderhov kirke. Adressen var fortsatt Frogseje og fadderne var 
                                                                     Cristopher Hognestad, Ole Olsen,B----(?) Engebretsdtr., Ingired Olsdtr., Niels Salmonsen.

                                              Marte Olsdatter døpt 17/2 1771 i Norderhov hovedkirke, Adresse Frogseie,og fadderne var Hans Olsen,
                                                                     Niels Olsen, Hans MIchelsen, Magnild Olsdtr og Else Maria Gulbrandsdtr.

                                             
Engebret Olsen døpt 26/12 1774 i Norderhov kirke, adresse Frogseie, faddere: ? og ?, Christi Jonasdatter,
                                                                      Maria Halvorsdatter, Kari Halvorsdatter.

                                             
Eli Olsdatter døpt 6/12 1778 i Norderhov kirke   , faddere:  Niels Busund (?), Elling Olsen, Anders Jonasen,
                                                                      Maria Arnesdatter,  Ane Olrud ?  
         
 Slektslinjen bakover fra Carl stopper foreløpig her.                                                                                                
 
Joen Christensen f. ca 1760 og Mette Olsdatter f.ca 1765
      Jon ble døpt  26/10 1760 i Norderhov kirke og foreldrene var Christen Jonsen og Ingri Jonsdr.
      Eller
      Jon som ble døpt i Norderhov kirke 14/10 1759 med foreldre Christen Storvigen  og Ingri Jonsdr.

      Jon Xstensen og Mette Olsdr. giftet seg 5/1 1787 i Norderhov kirke, så de var gift da hun fikk dattera Inger 18/2 samme år.
     Joen og Mette fikk dattera Olia ca. 1792 på Dæli i Nordrehoug, de var husfolk.
     Joen og Mette fikk barna: Inger Johansen (?) døpt 18/2 1787 i Norderhov
                                           Pike Johansen (?) døpt   1/9 1793 i Norderhov
                                           Inger Johansen døpt 27/8 1797 i Norderhov.      
                        

Christen Jonsen og Ingri Jonsdr. eller Christen Storvigen og Ingrid Jonsdr.
       Christen Jonsen og Ingri Jonsdr. var foreldrene til Joen Christensen som ble døpt i Norderhov kirke 26/10 1760.
       Christen Storvigen og Ingrid Jonsdr. var foreldre til den Jon  som ble døpt i Norderhov kirke 14/10  1759.      
 

Ole Knudsen (98)
     Ole Knudsen var far til Lisa/Lisbeth Olsdatter som ble født ca 1821
 
Referanser: " Fra ødegård til industrisamfunn ---- Raufoss før 1905" av Erik Langedal
                 
    klokkerbok Vestre Toten ås 1870-1887
                      Klokkerbok samme sted
1892
                      Kirkebok Ås i Vestre Toten 1888-1900
                      Toten bygdebok
                      Folketelling 1801
                      Folketelling 1865
                      Folketelling 1891Lisa
                      Folketelling 1900
                      familysearch.org
                      wikipedia, liste over gårder i Opland
                      Kirkebok Østre og Vestre Toten  1843
                      familysearch.org
                      Kirkebøker Aker 1853-1859
                                         Aker 1845-1848
                                         Vestre Aker 1857-1868.                         
                      Folketelling 1865 Østre Aker prestegjeld,                 
               
Oslo byleksikon
                     Ministerialbok Norderhov 1837-1847 ekteskap nr 64 i 1841.
                     Ministerialbok Norderhov 1837-1847 utflytting, nr 10
                     Ministerialbok Norderhov , 1814-1833, side 122, nr 46
                     Kart Vibe-Irgens kart fra 1844 kopiert fra "Akergårder i Oslo en
                                                  landsens byhistorie"  av Finn Holden
                     Per Braastad:Slekter på garder  i Vardal og Redalen med
                     kartet Carl Schwenzen: Lommekart over Mjøsen og Omegn 1854,
                                                  Utdrag Vardal med omegn.
                     Klokkerbok Toten 1814-1820
                     Ministerialbok Toten 1819
                     Klokkerbok Norderhov 1814-1867, 1816, side 394 , nr 29.
                     Ministerialbok Toten 1773-1793
                     Ministerialbok Norderhov 1789 - 1811, 1808 , side 196, kb20070313660437
                     Ministerialbok Norderhov 1758-1774, 1763, side 97,
kb20070313650561
                    
Ministerialbok Norderhov 1789 - 1811 , 1794, side 77, kb20070313660319
                    
Ministerialbok Norderhov 1789 - 1811,  1796  side 89 , kb20070313660331
                    
Ministerialbok Norderhov 1789 - 1811,  1799, side 103, kb20070313660344
                    
Ministerialbok Norderhov 1789 - 1811, 1804, side 117, kb20070313660358
                    
Ministerialbok Norderhov  1758-1774, 1760,   side 68, kb20070313650532
                    
Ministerialbok Norderhov  1758-1774, 1766
                   
 Ministerialbok Norderhov  1758-1774, 1768, s. 186,    kb20070313650651
                    
Ministerialbok Norderhov  1758-1774, 1771, s. 223   kb20070313650687
                    
Ministerialbok Norderhov  1758-1774,1774, s.275, kb20070313650736
                    
Ministerialbok Norderhov 1775 -1789,1778,s. 69, kb20070313660071
                     Ministerialbok Hole 1716-1765, Side 177,1758,nr 2, kb20070313620411
                     Ministerialbok Hole 1716-1765, 1760, side 187, kb20070313620421
                   


                    

           

              Tilbake    Wangslekta      Hjem