Fjeslie
 

                Fjeslisetrene er nevnt i en åstedsprotokoll (Valdres Åstedsprotokoll 1. Fol. 37a.) som ble skrevet i
         forbindelse  med en besiktigelse på gården Skavelden 4. juni 1792 i forbindelse med at gården var
         blitt utnevnt til kapteinsgård ("bolig for det yttre valderske Compagniets Shef"). Der står det at
         Skavelden har "Sæteren Fieldslien " Her sees hva navnet Fjeslie kommer av.
                "På Fjeslie var det tre støler i bruk etter krigen og 15 - 20 år framover. Fra
gammelt var det en til,
            men det er lenge siden husene der ble borte.  Bare navnet «Mørkavollen» er igjen etter den. Men ser en godt etter,
            finner en tufter etter husene. Vollen ligger inn til Skaveldvollen på nordsiden. Går en ennå lenger tilbake i tid  har
            det trolig ligget enda en støl lenger syd, "Tubbestølen" . Av Tubbestølen er det bare navnene Tubbestølsmyre, Tubbestølsvika
            og Tubbestølsøya tilbake. Flere har lett etter tuftene men ikke funnet dem.

                På Fjeslie har det vært haugafolk både i gammel og ny tid. Sagnet forteller at
Stølene en gang
            lå lenger sør, sørligst på tjernet, i lia sør for Steinknatten. Her kan det se ut som om det har vært noen mindre voller.
            Men folk og dyr fikk ikke være i fred her. Midt på natta kunne budeiene oppdage at dyra var sluppet ut av fjøset.
           Og det hendte andre uforklarlige ting. Folk skjønte etter hvert at her var
de i veien for haugafolket.
            Kanskje hadde de bygd fjøsene over boligen til de underjordiske? For å komme på godfot med naboene,
            flyttet de fjøsene over til Trøhaug på andre sida av vannet for å se om det hjalp.
            Oppe på Trøhaug var det frodig og store feter og god plass til fjøs, men det ble så tungvint å gå rundt vannet
            morgen og kveld for å stelle dyra at det endte med at de ryddet seg voller og flyttet husene til der 
          Fjeslie er i dag. Her hadde de nok fortsatt kontakt med
de underjordiske, men stølsdriften var ikke
            til sjenanse for dem slik den hadde vært på de gamle stølene.
            Folk fikk derfor være i fred, stort sett. "(Fra "Pilset og omliggende herligheter" Arve Landmark)
 
Fjeslie sett fra Nonshaug 2009
  
                      
De tre stølene som har vært i drift på Fjeslie etter krigen er merket med tall på bildet under.
              Klikk på blå tekst under bildet for å komme videre.
 
        
             Panoramabilde tatt fra Nonshaugen v/ Trond Finborud
           
           
1) Haugastølen  (Hauge-Skogen)
            2) Skaveldtrøe   (Skavelden)

            3) Husastølen (Sørre Huset
)  
                                
           
         Fjesli fra Nonshaug 1918   

             

                  Fra Ellen Finboruds album
           
            Bak de to på bildet over sees Gulsberg med Pilset  til  ve og og Fjeslie til hø. De tre stølene
        på Fjeslie kan skimtes, men mest dominerer "Trollsetra" tidligere grosserer Trollmyrs hytte. Trollsetra har neppe vært
        sæter for sætre heter støler i denne delen av landet.
        Bildet er tatt på Nonshaug ca 1918. Personene er fra ve. mot hø: Randi Johansen senere Finborud og
        ( Ingrid  senere gift med bokseren Edgar Nordmann (Christensen)?)
        Bilvei kan ikke sees for den  kom først i 1939.

 
         Gamle bilder fra Fjesli
 

                  
                  
Foto fra Terje Steinfinsbø

       

                                            Den mørke bygningen med hvite vinduer er "Troldsetra", hytta til grosserer Trollmyr som i 1960 ble
                   solgt til slekt av dagens eiere. Taket ble senket av de nye eierne slik at hytta i dag er mindre dominerende enn da
                   den hadde 2 fulle etasjer  i mellomkrigstiden. Den lyse / hvite hytta bak "Trollsetra"  på bildet nedenfor er
                   "Fjellvanghytta" Den er sannsynligvis relativt nybygget og umalt på dette bildet. Den ble i 2004 solgt av Gudrun
                   Gulbrandsen til dagens eiere av Trollhytta.
 
                  
                   
Foto fra Terje Steinfinsbø  

     
                   Fjeslitjernets øyer
                                   Øyene i Fjeslitjern har navn. Jeg har fått hjelp av Harald Kvaase med å sette navn på øyene.
                  De som er lokalkjente kjenner til at det i fiskesesongen henger fiskegarn på Fiskeøya.
                  En gang i tida lå det en støl ved navn Stubbestølen på nordøstsiden av vannet. Det er denne stølen
                  som har gitt navn til øy, bukt og myr på denne siden. Jeg har ikke funnet opplysninger om Tubbestølen.
                 
                
                 
              
                                                                                                                                                                                                                                
            1) Haugastølen  (Hauge-Skogen)
            2) Skaveldtrøe   (Skavelden)

            3) Husastølen (Sørre Huset
)                                                                                            Pilset     Smørlie      Hjem