Anetre fra Maren Jørgensdatter Aabel som var gift med Aanon Ansteinsen Hamre til Jørgen Madsen Høigilt ca 1570
 
 Tabell 5
           Aanon Ansteinsen Hamre (326) gå til tabell 3                                     Maren Jørgensdtr Aabel. (327)
    Jørgen Madsen Høigilt-Aabel ca 1654 -1701  (654)  Anne Larsdatter Vesterhus i Høvåg (655)
        Mads Jørgensen Høigilt  (1308) Mari Hansdatter (1309)    
          Jørgen Madsen Høigilt ca 1570 (2616)  trolig datter av Jens på Aabel , Nn. Jensdatter Aabel  (2617)      

   

Høyelt.
G.nr. 14 Flere former av navnet finnes, ca 1600 ble gardsnavnet skrevet Høgilt. Andre versjoner er
Høgilt, Høigilt, Høghilt, Høggylt og Høyholt.
Den første mannen som en vet om på garden var kongelig, Majestets,lehnsmand i Birkenes sogn Christen Høggylt som møter i en grensesak på Tvede i 1599. Halve gården var kirkegods og den andre halvpart prestegods. I 1610 blir Jørgen Madsen bruker av gården og deretter fortsetter hans etterkommere å bruke Høyelt til 1689. Jørgen Gullefsen kjøper kirkegodset i 1727. Mens prestegodset fortsetter som sådant til 1852 da Søren Rasmussen kjøper denne delen av Høyelt.
 
Jørgen Madsen Høigilt-Aabel (1654) - 1701  (654)og Anne Larsdatter Vesterhus i Høvåg (655)
             Han var en rik mann på Aabel. Jørgen giftet seg med Anne Larsdatter ifølge J. Tveite
De fikk barna : Inger (1695) som ble gift med Tomas Olsen Isefjær, Hø.
                        Maren 1701som ble gift med Aanon Aanonsen Hamre.
              Ved dom i 1684 ble Jørgen tilkjent 9 ksk i gården , det gamle Høyelt-t godset. Dette var en sak mot Ole Knudsen som var lensmann slik som hans far Knut. Ved ny dom i 1686 fikke han 3ksk til. Jørgen Madsen hadde også arvet 3 ksk etter moren sin, Mari Hanssdatter. Dette ble tillsammen 1 hud og 3 ksk med skyld på tilsammen 11 1/4 ksk.. Med dette dannes det som kalles Høyeltgodset i Aabel. Etter dommene flyttet Jørgen Madsen trolig til Aabel. Da enka etter Jørgen, Anne,  giftet seg med Guttorm Guttormsen på Foss ble det Foss-folket som fikk råde over hele Aabel.

             Ved skifte etter Jørgen var det løsøre for 408 rd og netto 365 rd.. Han eide 1 1/4 hud i Aabel.
             Anne giftet seg på ny med Guttorm Guttormsen Foss etter at hun ble enke.
 
Mads Jørgensen Høigilt sk 1658 (1308) og Mari Hansdatter (1309)
               Mads var først på Aabel men overtok Høigilt etter faren Jørgen Madsen omkring 1648. Moren til Mads var datter av Jens trolig på Aabel (se faren). Han giftet seg med Mari Hansdatter og de fikk barna: Anders (1648) som dro til Høyelt og Mollestad.
                                                            Jørgen (1654) dro til Aabel
                                                            Ingeborg
                                                            Inger
                                                            Hellie
             Mads døde relativt ung for året før han døde i 1658 fikk han bot på 6 1/2 rd for slagsmål med Oluff Raen. I 1657 ble han dømt til å betale 16 rd for "schouschade" (skade på skogen) Han har trolig drevet ulovlig hugst i skogen på Høyelt slik som faren i sin tid.
            Raskt etter at Mari ble enke giftet hun seg for annen gang med Hans Knudsen som ble bruker på Høyelt i årene som kom.
Hvem som var Maris foreldre har jeg ikke funnet ut.
 
Jørgen Madsen Høigilt ca 1570- 1647  (2616) (og trolig datter av Jens på Aabel , Nn. Jensdatter Aabel (2617) )
             Jørgen var stamfaren til Higilt-ætta (etter J. Tveite) Han betaler landskyld og er bruker på gården fra 1610 til 1647.
Jens fikk i 1608 bot på 8 rd for ulovlig hogst i Høygilt skog. det må ha vært før han ble bruker. Hele Høygilt var preste og kirkegods på den tiden.
            Han vare gift med Nn. Jensdatter (Aabel?) De fikk barna: Mads, han dro til Aabel og Høyelt (i 1617) giftet seg med Mari Hansdatter
                                                                                                                og er den som følges i anelinjen
                                                                                                      Jens dro til Natveit.
                                                                                                      Haaver
                                                                                                      Hans
                                                                                                      Kari ble gift med lensmann Poul Mikkelsen Birkenes.
              I 1645 bodde disse på Høyelt: Jørgen og hans kvinne, to sønner Jens og Hans, en dreng Christen og en pige Gunhild.
              I 1624 eide Jørgen "på hans kvinnes vegne" 3 gsk i Aabel (derfor muligens fra Aabel) og i "Kyeland i Heigrefos sogn i Raabygdelauget" 1 1/2 gsk. Dette var odelsgodset til "hans kvinne" Jørgen hadde dessuten 1 gsk odelgods og 1 gsk . til pant i Rislaa.
Christen Nilsen Abbel var eier av 3 gsk i Aabel og bruker i 1621-1624. han var gift med Øyne Jensdatter som var søster til Jørgen Madsen Høigilts kone. Jørgen økte formuen og landeiendommene for i 1644, 20 år senere, hadde han 4 huder og 4 ksk. Senere eide han også deler i Senningtveit, Rodalen i Herefoss, og 1 gsk i "Kierrestromb"
Sønnene Jens og Haaver var vist litt vidløftige av seg for begge ble bøtelagt for leiermål (ulovlig sex, for eksempel med kusine),
Jens 12 dr i 1645 og Haaver det samme i 1651. Hans blir også omtalt under sakefall 1658-59: "Hans Høgilt for han i denne krigstid var tilforordnet rodemester, og vakten i hans rode tilsi, og naar hans rode var omgaatt, da neste rodemester det at tilkjennegi, hvorefter vakten
14 dager blev forsømt, svarer efter indstevnelse for penge - 10 rdr."
Krigen det henvises til var Bjelkefeiden mellom Danmark-Norge og Sverige. Krigen har fått navn etter  etter felttogets norske leder, generalløytnant Jørgen Bjelke.
 

                                     RETUR

                                      
 Se også Hamrelinjen. Maren Jørgensdatter Aabel   og  Aanon Ansteinsen Hamre