Kanskje hadde AMUND blått blod i årene?
          Ved gjennomlesing av det som er skrevet om Follestadætten finner jeg at det er ønskelig å finne en kobling mellom Follestadætten og Rømer og eller Giske-ætten. Ved å lese denne siden finner du raskt ut hvorfor. Alle ønsker seg vel  kobling til den norske kongesaga! Det er blitt laget en hypotese som gir kobling til
Skofte Agmundson på Giske
 
          Ivar Myklebust har laget en utgreiing om disse forhold som jeg vil sitere.:
" Granskar me Arnungeætti og ættleggen etter innskoti i Fagerskinna (A.M. 22 fol.) so ser me tydeleg korleis stormannsættene på Sunnmøre var inngifte i Giskeætti, i tidi fyre svartedauden. Og det ligg nær å tru at Barstad-ætti (Vartdal), var inngift i Follestad-ætti. Både Kolbjørn på Greipstad og Arne på Korsbrekke hadde mange born som me ikkje veit noko um. Og um etterkommarane etter Bård fra Barstad og Ragnhild, dotter av Hallvard i Lid, veit me heller ikkje noko.- Knut Bårdson i Lid av Synesætti var med og vitna um Follestadætti i 1555.
          Den fremste granskaren vår av stormannsættene i millomalderen, hr. C.M. Munthe hev sett fram som ei "arbeidshypotese" at
frua til Svale Ølverson Rømer, mor til Ottar Rømer og Amund "Syldehat" kunde vera av Reinsætti. "dette er dog kun en løs - for ikke at si løsaktig - gjetning"  segjer han; men det syner oss ein av dei mange måtane me kan tenkja oss sambande millom Giskeætti og Follestadætti. - Amund Syldehat vilde då gjenom Reinsætti vera ein etterkomar av Skofte Agmundson på Giske."
           Hvis arbeidshypotesen er riktig så vil følgende ætterekke kunne settes opp.

 
       Informsjonen nedenfor er hentet fra Arbok for Romerike Historielag Il 1956 i kapittelet "Gamle ætterøter' og ætter som går fram til Sudrheimsætta på Romerike." skrevet av Johan Ørjasæter
Et innrykk betyr nytt slektsledd

              Den fyrste vi høyrer om av Arnungane på Giske  er
               1.Finnved Fundne. (Han ble som barn funnet i et ørnerede etter at ørna hadde tatt ham)
                           2. Torarin Bullibak.
                                    3. Arnvid.
                                            4. Arnmod jarl.
                                                   5. Arne Arnmodson d. ca. 1024.
                                                          6. Torberg Arneson på Giske  g. m. Ragnhild, dtr. til  Erling Skjalgson på Sola. Svoger til Olav Trygvason
                                                                   7. Agmund.
                                                                            8.Skofte Agmundson på Giske d. 1103. som kanskje er i slekt med Amund Syldehat.
                                                                                  9. Tora Skoftesdatter gift med Asulf på Rein. om det er Tora eller en av hennes
                                                                                      søsken som er rette linjen til Amund Syldehat har jeg ikke funnet ut, Men jeg håper det
                                                                                      er Tora for det skal være en av dem. Hvorfor ser dere nedenfor.

 

            Det 9. slektsledd i Arnungane ved Tora Skoftesdatter og Asulf på Reine komme inn i Lodbrokætta i Noreg, Sverike, Danmark og England. som går tilbake til  Odin !  Kongerekka går først fra Odin til Skjold. Frå Skjold ættar i 16de-Ieden Ivar Vidfamne av Skjoldungane.
 

Odin - Skjold. Frå Skjold ættar i 16de-Ieden Ivar Vidfamne av Skjoldungane som vann over Ingjald Illråde, ynglingekongen i Uppsala.
      17. Aud g. m. Radbard, konge i Gardarike.
           18. Randverd.
                19. Sigurd Ring ca. 720.
                     20. Ragnar Lodbrok ca. 800, g. m. Aslaug (Kråka), dtr.
til Sigurd Fåvnesbane og Brynhild.
                         21. Bjørn Jarnsida, konge i Sverike. Erik, konge i Sverike.
                              23. Anund eller Emund, konge i Uppsala.
                                  24. Erik Emundson, konge i Sverike, d. 906.
                                       25. Bjørn Gamle, konge i Sverike, d. 956.
                                            26. Olav.
                                                 27. Bjørn, kalla Styrbjørn, styrar for jomsvikingane på Jomsborg, d. 958, g. m.Thyra, dtr. til Harald Gormson i
                                                       Danmark, som var av ei  onnor grein av same ætta: Sigurd Orm i Auga, konge i Danmark, Sælund, Skåne,
                                                      
Halland og Vika, d. ca. 820 var og son til Ragnar  Lodbrok og bror til Bjørn Jarnsida. Son til Sigurd var
                                                       Harde-Knut, danekonge og far
til Gorm den gamle, d. 936, g. m. Thyra Danebot.
                                                       Son deira var Harald Gormson, d. lste nov. 986, g. m. Gyrid syster
til Styrbjørn, herren på Jomsborg.
                                                              28. Torkil Sprakalegg.
                                                                   29. Gyda Torkilsdotter, syster til Ulv jarl, g. m. Estrid, dtr. til Sven Tjugeskjegg og Sigrid Storråde,
                                                                         dtr. til Skøglar-Toste. Gyda var  g. m. Godwine jarl i Wessex, son
til Wulfnodh, anglisk cild.
                                                                         Borna deira var Harald Godwinson, jarl
i Wessex,
                                                                         frå 6. januar   1066
til 14. oktober s.å., konge i England, Toste jarl i Northumberland, Gyrd
                                                                         Godwinson i Westsex, Eadgidhna Godwinsdotter, g. m. kong Edvard Confessor. Dei hadde
                                                                         ikkje  born, og dette vart opphavet til den kvasse striden om den
                                                                         engelske kongekrona. Godwine jarl og Gyda hadde to søner til: Sven og Wulfnodh. .
                                                                             30. Toste jarl g. m. Judith av Flanderen. Syster hennar, Mathilde, var g. m. Vilhjalm
                                                                                   Landvinnar av Normandie. Judith vart seinare gift inn i det Welfiske fyrstehus i Tyskland.
                                                                                   Toste jarl fall saman med Harald Hardråde ved Stamford bru i 1066.
                                                                                   Den 14. oktober s. å. fall Harald Godwinson, Gyrd og Wulfnodh i slaget ved Hastings mot
                                                                                   Vilhjalm av Normandie, som gjekk av med sigeren i den dramatiske striden om England.
                                                                                      31. Skule Kongsfostre g. m. Gudrun Nevsteinsdotter, dotterdotter til Sigurd Syr på
                                                                                           Ringerike.
                                                                                                 32. Asulf på Rein g.m. Tora Skoftesdatter av Arnungane på Giske.
som er 9 ledd
                                                                                                       i Giskeættens ættelinje se tabellen ovenfor denne.

     
For å få dette regnestykket til å gå opp må en godta tre antagelser, 1)"arbeidshypotese" at frua til Svale Ølverson Rømer, mor til Ottar Rømer og Amund "Syldehat" kunde vera av Reinsætti. 2) hypotesen at  Syldehatt  er feiltolkining av Fyldestadt eller Follestade, 3) at det er Tora av Skoftesbarna som er rett ane til Amund.

                                                                                                                                                      Tilbake        Ananias       Hjem