Tabell 8 Follestadætten. Til Amund på Follestad som er nevnt 1360.
                                                                                                         Dorte Jonsdotter Øy (1205)
                                     Jon Knutson Follestad ca 1620 (2410)                                           Karen Jonsdatter Øy (2411)
                 Knut Jonson (4820) Nn Olsdotter Follestad  (4821)    Jon Ivarson Brudevoll (4822) Dorte Knutsdotter ? (4823)
    Ola Ivarson nevnt 1540  (9642) Ivar Jonson (9644) Brite Torgeirsdotter Barstad (9645)    
    Ivar kanskje Ellingson Rotset (19284)
levde 1510
Synneve Ingebrigtsdotter Follestad   (19285)                Torgeir (19290)    
      Ingebrigt Toreson
nevnt 1490 (38570)
       
      Tore Amundson
nevnt 1460 (77140)
       
      Amund Follestad nevnt 1430 (154280)        
      Ingeborg Amundsdotter (308561)        
      Amund Follestad  nevnt 1360 (617122)        

 

Jon Knutson Follestad ca 1620 (2410) og Karen Jonsdatter Øy (2411)
             Jon Knutson kom fra Follestad, foreldrene var Knut Jonson og Nn Olsdotter Follestad.  Han var 46 år i 1666. Han dro først til Standal 7 i Hjørundfjord. Jon giftet seg før ca 1650 med Karen Jonsdotter.  Jon var bruker av Jogarden med br.nr 2 under Øy med G.nr. 28
i perioden 1677-1694. Dale skriver at Karens foreldre trolig var Jon Ivarson som drev Jogarden som bruker nr  3 og kona Dorte trolig Knutsdotter fra bruksnummer 4 under Øy
Jon og Karen fikk  minst 12 barn: Jon Jonson 9 år i 1666 ble senere  bruker Jogarden  (Ivar Jonson (gifta med enka Dorte etter Jon Ivarson )
                                                                         imellom Jon og faren)
                                                    Knut Jonson 6 år i 1666 og det var skifte etter ham i 1726. Han dro til Ose.
                                                    Halvard Jonson 3 år i 1666 og det var skifte etter ham i 1731. Han dro til Fjelle i Ulstein.
                                                    Erik Jonson var 36 år 1701. Det var skifte etter ham i 1731.Han dro til Ringstein i Ulstein.
                                                    Ivar Jonson ca 1675-1749 ble etter hver bruker av Jogarden.
                                                    Ingbebrigt Jonsdatter  nevnt i 1682. Han var far til Kirsti som det var skifte etter i 1753.
                                                    Ragnhhild Jonsdatter d. e. dro til Follestad bruksnr. 1.
                                                    Brite Jonsdatter d.e. dro til Rot, Vartdal
                                                    Ragnhild Jonsdatter d.y. dro til Rotnes i Vartdal
                                                    Anne Jonsdatter dro til Osborg.
                                                    Brite Jonsdatter d.y. dro til Nedre Stokset i Sande.
                                                    Dorte Jonsdatter er den vi følger i ættesoga, hundro til Hagen bruksnr 2 og giftet seg med Jakob Olson.
 
Knut Jonson (4820) og Nn Olsdotter Follestad. (4821)
                Knuts foreldre har jeg ikke funne, men Nn var datter av Ola Ivarson  av Ingeborggrenen i Follestadgodset. se neste avsnitt.
Knut drev Iverhaugen med br.nr. 1 under Follestad  med g.nr 30 i perioden 1614 - 1630. Enka etter ham var registrert bruker i1634.
               Knut fikk sammen med Nn Olsdotter sønnen Jon som giftet seg til Jogarden under Øy og som er den vi følger i ættesoga.
Etter at Knut døde giftet hun seg trolig med Ottar Erikson Årskog, Vartdal og fikk to barn med ham : Simon  13 år i 1666 neste bruker etter Ottar og Jon som var 55 år i 1701 som dro til Løset, Volda.
Knut avslutter sin ættelinje for hans foreldre har jeg ikke funnet men konas fortsetter.
 
Ola Ivarson nevnt 1540 (9642)
                Ola var første bruker av Iverhaugen med br.nr.1 under Folestad. Han var av Ingeborggrenen i Follestadætten, dvs mellom det godset som ikke var på skifte 1610.
Ola brukte Iverhaugen i perioden 1568-1612. Foreldrene til Ola var
Ivar, kanskje Ellingson fra Rotset, Volda og  Synneve Ingebrigtsdotter. Man vet om tre mulige barn etter Ola men kona er ukjent.
                 Nn Olsdatter som er den vi følger i ættesoga og som har et sikkert farskap. Hun giftet seg med Knut Jonson og Iverhaugen
                                     med ham, hun er den som følges i slektssammenheng.
                
Borni Olsdatter er ei mer usikker datter som kanskje ble gift med Ola Bentson Årset.
                 Randi Olsdatter har også et noe usikkert farsnavn, hun drar til bruks.nr 2, Olagarden, under Follestad.
 
Ivar kanskje Ellingson Rotset (19284) og Synneve Ingebrigtsdotter Follestad (19285)
                 Ivars foreldre kjenner jeg foreløpig ikke. Synneve er av Follestadætten og faren var Ingebrigt Toreson Follestad Det er ikke sikkert at de bodde på Folestad og drev garden. Ættelinjen fra og med Ivar og Synneve og bakover er først og fremst en eierlinje for Follestad og
som ættelinje for slekten.
Ivar giftet seg med Synneve Ingebrigtsdotter Follestad av Follestadætt.
De fikk sønnen Ola Ivarson som drev Iverhaugen br.nr 1 under Follestad g.nr 30.
Med Ivar avsluttes denne sikre ættelinjen hos Ivar som levde i 1510 , men konas linje fortsetter.
 
Ingebrigt Toreson Follestad nevnt 1490 (38570)
                Fikk minst ei datter Synneve Ingebrigtsdotter som er den som følges i slektssagaen og som giftet seg med Ivar se ovenfor.
 
Tore Amundson Follestad nevnt 1460 (77140)
                Tore fikk minst en sønn: Ingebrigt Toreson og som er den som følges i slektssagaen og som er neste bruker.
 
Amund Follestad nevnt 1430 (154280)
                For Amunds far, Nn Nnson, har jeg  ikke funnet navn, men han var gift med Ingeborg Amundsdotter.
Amund  fikk minst 5 barn:                Tore Amundson som er den som følges i denne anelinjen og som er neste bruker
                                                         Ingebrigt  Amundson fikk sønnen Ingebrigt
                                                         Ivar Amundson
                                                         Synneve Amundsdatter
                                                         Inge Amundson

Ingeborg Amundsdotter Follestad
(308561)
                Hun var datter av Amund på Follestad. Hvem hun giftet seg med vites ikke men hun fikk med mannen sønnen Amund i avsnittet ovenfor.


Amund på Follestad nevnt i 1360 (617122)
              Mer om Amund og hans slekt på egen side.
              Med Amund på Follestad nevnt i 1360 slutter denne anelinjen
 
Jon Ivarson kanskje Brudevoll (4822) og Dorte Knutsdotter? (4823)
             Jons foreldre var Ivar Jonson
kanskje Brudevoll og Brite Torgeirsdotter Barstad. Dale skriver at Jon kanskje kom fra  Brudevoll. Jon giftet seg med Dorte og Dale skriver "trolig" om at giftemålet er med Dorte Knutsdotter. Jon og Dorte fikk minst 1 barn.: Karen Jonsdatter som dro til Øy
Dale skriver at "mor til Karen var nok ei anna enn Dorte, helst Ragnhild eller Brite for Karen hadde to døtre med kvart av desse namna."
(navnetradison)
Jon var bruker av Jogarden med bruksnummer 2 under Øy med  g.nr 28 i perioden 1624-1634
             Øy g.nr 28, Jogarden  br.nr. 2
             Navnet viser til en lavtliggende flate/jordstykke ved elva. Den haugen som kalles Kjærhaugen foran Øy er kanskje en gravhaug.
Landskylla fra 1627-1666 var på 12m., i tidsrommet 1680 til 1838 var den på 14 m. Leidangen i 1610 var på 1 geiteskinn og 4 kalveskinn. I tidsrommet 1603 til 1890 varierte antall brukere mellom 4 og 7. I vår aktuelle tid var det 4-5 brukere. Vår slekt drev Jogarden bruk. nr. 2 med
L. nr. 92. under Øy med g.nr. 28.
 
Ivar Jonson Brudevoll (9644) og Brite Torgeirsdotter Barstad (9645)
             Ivar var første bruker av bruksnummer 1 under Brudevoll med g.nr 21 i .perioden 1603-1630. Han giftet seg med Brite Torgeirsdotter Barstad. Hennes far var Torgeir Barstad.
Ivar og Brite fikk kanskje 3 sønner.: Jon Ivarson som dro til Øy men det er en viss usikkerhet med foreldrene.
                                                        Torgeir Ivarson var 61 år i 1666. Han ble neste bruker av Brudevoll.
                                                        Nils  Ivarson var 55 år i 1666. Han dro til Ørstavik 

Ivar slutter slektslinjen på sin side.
             Brudevoll g.nr 21
             Brudevoll er et gammelt navn, Bruarvollr, av bru og voll. Landskylda var i 1627 3,5 m. Leidangen var 2 kalveskinn i 1610.
Det har så lenge en vet bare vært en bruker på garden.
Ivar Jonsen var første bruker på garden og Myklebust skriver at "same ætti sit enno på garden."

Torgeir Barstad  (19290)
             Det er ikke sikkert at Torgeir bodde på Barstad. Han kan like  gjerne ha vært bruker på Åm og eier (deleier?)av Jakobgarden under
Barstad med g.nr 22. Torgeir hadde samme merke som Erik Amundson Håvoll. Jeg har ikke funnet navn på den han var gift med.
Torgeir fikk trolig 5 barn : Arne Torgeirson var 90 år i 1666. Han ble neste bruker av Jakobgarden.
                                        Ola Torgeirson som dro til Ytre Åm
                                        Gunnar Torgeirson var 22 år i 1615 dro til Brekke
                                        Nn Torgeirsdotter som dro til Mo
                                        Brite  Torgeirsdotter som er den vi følger i slektssoga dro til Brudevoll og giftet seg med Ivar Jonson.

Torgeir avslutter denne slektslinjen.
            
Barstad G.nr. 22
             Barstad er første gården i Follestaddalen, på nordsida av elva. Den ligger på samme terasse som Brekke og Brungot ser det ut til. Men de marine lagene fra den store landsenkning er ikke så tydelige som ved Brekkenosi. Disse lagene er blandet med morenelag fra senere nedising. Endemorena som trulig er fra nest siste istid lå tvers over dalen fra Åmås  til Barstad-Brudevoll.
Navnet kommer trolig av et gammelt navn Barkarstadir som kommer av mannsnavnet Borkr eller Bårdr for i 1568 ble gårdsnavnet skrevet Bardestad og kan ha utviklet seg fra Bårdarstadir. Det er blitt funnet en jernøks fra vikingetid i grustaket på gården. Landskylla var i tidsrommet 1627-1838 12 eller 13m.. Antall brukere var: i 1603, 2;1606-1666, 3; 1666-1710, 4. Antall husmenn var en eller 2 i samme periode.
Første registrerte bruker eller eier var Bodvar Amundson i 1420.
           
Amund på Follestad nevnt i 1360 (617122)

Referanser: Ørstingar bind 1 Ættebok for Ørsta 1600-1900 av Bjørn Jonson Dale
"Ørsta"  I Myklebust