Tabell 4 :
Viser Barstad og Nupenlinjen og den fører
 til garder i Volda Nøre Bjørkedal og Vadstein, Barstad og Nupen.                                                                                    
                                                                                       Peder Jonson Mo ca 1736            (gm Anne Berte Jonsdtr. Vatne ca 1727/1733?)
                                  Jon Larsson Mo ca 1700                                 Anne Ellingsdotter Mo
Lars Sveinson Snipsøyr(Hareid)
ca 1642
 Marit Olsdotter (Sandvik Ryste?) Elling Sjurson Nupen ca 1694 Anne Eriksdtr.Mo ca 1673
Svein Simonson Snipsøyr
ca 1624
  Ola Olson Hovdenakk<1677   Sjur Ellingson Mo/Nupen
ca 1652
Anne Jetmundsdtr. Mo Erik Pederson Mo NN skifte i 1680
    Ola Steinarson Hovdenakk <1617 Anne Knutsdotter (Ørstavik?)     Elling Knutson nn Larsdtr. Nupen Jetmund Jonson Mo Brita Arnesdtr.
Vadstein 1 Volda
Peder Johanson fra Hareid? Guri Knutsdtr.  
    Steinar Andersson Hovdenakk       Lars Anderson Nupen
ca 1598
     
    Anders (Olson Hustad,Hjf.?)              

 

Peder Jonson Mo ca 1736-1792 og Anne Berte Jonsdtr. Vatne ca 1727-1821
            Pederes foreldre var Jon Larson Mo og Anne Ellingsdotter. De fikk Peder ca 1736 og han døde i1792. I 1752 ble han gift med
Anne Berte Jonsdotter. (ca 1727/1733-1821)  Annes foreldre var Jon Olson Vatne og Elisabet Eilevsdotter Vatne ( mer Jon og Eisabets  anelinjer via tabell 5). Peder og Anne fikk  6 barn:                     Johanne Pedersdatter 1754-11816 dro til Myklebust.
                                                                                    Anne Pedersdatter 1756-1829 dro til Brungot
                                                                                    Lisbet  Pedersdatter 1758-<1762
                                                                                    Eli Pedersdatter som er den vi følger i slektslinjen. Se Tabell 1.
                                                                                    Lisbet Pedersdatter 1762-1840 dro til Velle
                                                                                    Jon Pederson 1766-1850 ble neste bruker av bruksnummer 13 under Mo.
          Peder var bruker av Er`ke-pe garden med bruksnummer 5 under Mo med G. nr 13 fra 1756 til 1774.
Peder var bruker av bruksnummer 13 under Mo i perioden 1774-1789. Det finnes skjøte fra 1773.
 
Jon Larson Mo ca 1700-1750 og Anne Ellingsdotter ca -<1753
     Jons foreldre va
r Lars Sveinson Snipsøyr fra Hareid og Marit Torgeirsdtr. Brudevoll. De fikk Jon ca 1700 og han levde til ca 1750. Det var skifte etter ham i 1750. Jon giftet seg med Anne Ellingsdotter som var datter av Elling Sjurson Nupen og Anne Eriksdotter Mo .
      De fikk minst sju barn.: Brite ca 1725-1779 dro til gammelt bruk på Mo.
                                           Barbra ca 1727-1788 dro til Bjørdalsbakke.
                                           Elling ca 1731-ca 1752, skifte etter ham 1752.
                                           Peder ca 1736-1792 er neste bruker og den vi følger.
                                           Lars som var 14 år i 1750 dro til Myklebust 2 i Vartdal.
                                           Sjur ca 1737-1810 dro til Bratteberg 1 i Volda.
                                           Anne 1744-1816 dro til Fagerhol.
     Jon var først bonde på "Gamalt Bruk A" under Mo i perioden 1728-1732. Han blir i Ørstingar beskrevet som andre bruker på denne garden. Jon var bruker av bruksnummer 13 under Mo i perioden 1741-1750.
      Anne Ellingsdotter kom fra Gamalt bruk A på Mo. Etter at hun ble enke (skifte etter mannen Jon i 1750) giftet hun seg samme år med Daniel Pederson Helset 1, Volda.
 
Lars Sveinson Snipsøyr ca 1642 og Marit Torgeirsdotter Brudevoll/ Marit Olsdotter (Sandvik Ryste?)
           Lars kom fra Snipsøyr 3 i Hareid og giftet seg med enka Marit Torgeirsdatter Brudevoll. Marit hadde giftet seg med Gullik Pederson som drev Morka-pe garden bruksnummer 17 under Mo og fikk en datter med ham. Denne datteren, Lisbet Gulliksdatter, døde ugift.
Gullik døde i 1694. Lars kom og overtok som bruker i perioden 1696-1709, giftet seg med enka Marit Torgeirsdatter og seinere med Marit Olsdotter og med henne fikk han minst 4 barn .
Marit Olsdatters far var trolig Ola Olson Hovdenakk, moren har jeg ikke funnet navnet til:
                                                                                          Jon Larson som ble bruker av Morka-pe garden etter faren og Jon er den vi følger,
                                                                                                 se  ovenfor
                                                                                           Inger Larsdatter  ca 1700-1784 som dro til Brekke
                                                                                           Ola Larson ca 1702-1750 som overtok bruket noen år seinere.
                                                                                           Marte Larsdatter med ukjent fødselsår som flyttet til Mele.
         Lars døde trolig i 1709 for skiftet etter ham ble holdt dette året.
Siden linjen mellom Marit Olsdatter og Ola Olson er svak, "trolig far" blir historien bakover i tid fra Marit skrevet med tynn skrift i kursiv.
 

Svein Simonsen ca 1624-1693
              I sin ungdom tjente Svein hos pastor Rasmus Brandal i Brandal. I 1651 stevnet han sin "Grande Peder Pedersen" for 3 fjerdingslag odelsgods som han hadde kjøpt av hans farbror Knut Pederson Bjerkvik. Nå mente Svein Simonsen at dette godset ikke var  betalt fullt ut. For retten ble partene likevel enige. Denne saken gir en pekepinn om hvor Svein Simonsen kom fra. Denne anelinjen slutter likevel her.
Ektefellen til Svein kjenner ikke bygdeboka til.
Svein og ektefellen fikk barna   Lars Sveinson ca 1650-1709 som ble bruker på Mo i Ørsta og er den som følges i slektssammenheng.
                                                  Ola Sveinson som ble neste bruker
                                                  Åge Sveinson dro til Nesset 1
                                                  Marit Sveinsdatter gift med Knut Jonson , Søre Vartdal
                                                  Sjur Sveinson ble gårdbruker på Runde
                                                  Anne Sveinsdatter dro til Ytre Dimma 7.
                                                 

Ola Olson Hovdenakk ca 1634 og ukjent ektefelle
               Ola var 67 år i 1701. Han var bruker av Sandvik Ryste i perioden 1677 - 1701. Hans ektefelle er ukjent. Foreldrene var
Ola Steinarson Hovdenakk <1617 - ca 1668 og Anne Knutsdotter (Ørstavik?) se avsnittet nedenffor
De fikk minst 3 sønner og muligens 2 døtre.: Ola Olson var 36 år i 1701, han dro til Ørstavik
                                                                       Knut Olson  var 14 år i 1701 og ble neste bruker av Sandvik Ryste.
                                                                       Nils Olson var 12 år i 1701.
                                                                       Marit Olsdotter dro til Mo br.nr 17 og er den som følges i ættesoga.
                                                                       Ingeborg Olsdotter dro til Mele        

                                                          
Ola Steinarson Hovdenakk <1617 - ca 1668 og Anne Knutsdotter (Ørstavik?)/ Synneve Rasmusdotter
                Det var skifte over hans bo i 1668. Han ble nevnt i skriftlig materiale i 1717 men det må være post mortem for han var bruker av garden i perioden 1617- 1664 og ble neppe godt over 100 år gammel. Han giftet seg 2 ganger. Første gang med Anne Knutsdotter (etter Larsboka) kanskje fra Ørstavik br. nr 5. Med Anne fikk han trolig 6 barn og blant dem som nr 2 Ola Olson som er ane.
Han giftet seg for annen gang med Synneve Rasmusdotter fra Romestrand br. nr 1 i Vartdal. Med Synneve fikk Ola 2 barn. Olas foreldre var
Steinar Andersson og ukjent ektefelle.
Ola og Anne Knutsdotter fikk : Knut Olson som var 47 år i 1666 og neste bruker av Hovdenakk.
                                                Ola Olson som var 67 år i 1701 og dro til Sandvik Ryste. Han er den som følges i slektssoga.
                                                Arne Olson  i Rovde
                                                Ingeborg Olsdotter dro til Ørstavik
                                                Marte Olsdotter dro til Osborg
                                                Gurine Olsdotter dro til Ytre Åm
Ola og Synneve Rasmusdotter fikk : Rasmus Olson ca 1641- 1717 dro til Pilskog, Hareid
                                                         Lars Olson var 10 år i 1666 - 1737 dro til Osborg.
 
Steinar Andersson Hovdenakk/Sætre/Øy og ukjent kvinne
              Hans far var Anders trolig Olson første bruker av Knutegården på Hovdenakk. Mor er ukjent.
Steinar drev Knutegården br. nr 1 under Hovdenakk i perioden 1594 - 1622. Han skal først ha vært bruker av Sætre i Volda , senere 14 år på Øy (etter Larsboka).
Steinar og ektefellen fikk minst 3 barn: Lars Steinarson dro til Ola- gården på Hovdenakk (br.nr 2)

                                                              Marte Steinarsdotter dro til Stokke i Hjørundfjord 
                                                              Ola Steinarson ble neste bruker av Knutegården og er den som følges i slektslinjen.  
         
Anders (Olson Hustad,Hjf.?) og ukjent kvine
             Far til Anders het trolig Ola og var fra Hustad i Hjørundfjord.
Anders står som første bruker av Knutegarden på Hovdenakk.
Anders skal ha hatt tre sønner: Ola Andersson som dro til Åmbø
                                                 Steinar Andersson som ble neste bruker og er den som følges i slekta.
                                                 Peder Andersson som dro til Olagården br. nr 2 under Hovdenakk.

 
Elling Sjurson Nupen ca 1694  og Anne Eriksdtr. Mo
                 Elling kom fra Nupen og hans foreldre der var Sjur Andersson Mo og Anne Jetmundsdotter Mo. Se neste slektsavsnitt.
Han var bruker av garden med bruksnr. 13 under Mo i perioden 1713-40. Han ble gift 2 ganger. Første kones navn er ikke funnet. Om de fikk barn vites ikke. Andre kona het Anne Eriksdotter  som kom fra  Gammelt Bruk  under Mo og faren het Erik Pederson Mo og morens navn er ukjent. Anne ble født ca 1673 og døde trolig i 1745 for det året var det skifte etter henne. Eling og Anne fikk minst 2 barn : Anne som er den vi følger og som giftet seg med
Jon Larsson Mo, se Tabell 4
                                                                                                     Brite som var 21 år i 1741 og som trolig døde samme år
                                                                                                             som det var skifte 1772.
 
Sjur Ellingson Mo ca 1652- og Anne Jetmundsdotter Mo - ca 1704
                 Sjurs foreldre var Elling Knutson Mo og Nn Larsdotter Nupen. Sjur var 49 år i 1701. Han giftet seg med Anne Jetmundsdotter Mo . Hennes foreldre var
Jetmund Jonson Mo og Brita Arnesdtr. fra bruk 1 under Vadstein i Volda. Anne døde trolig samme år som det var skifte etter henne i 1704.
Sjur og Anne hadde minst 3 barn:Lars som var 13 år i 1701 og som døde før 1704
                                                     Elling som er den vi følger i anelinjen og som var 7 år i 1701 og som flyttet til Mo.
                                                     Kari  ca 1690-1765 flyttet til bruk nr 3 under Mo i Hjørundfjord.
Sjur var bruker av Garden med bruksnummer 1 under Nupen fra 1683 til 1701. Dette var garden hans mor kom fra.
 
Elling Knutson Mo og Nn Larsdotter Nupen.
                 Elling var bruker nummer 3 garden med bruksnummer 13 under Mo.
Før ham var Elling Sigurson bruker og før ham var Knut Sigurdson bruker. Jeg tror Knut, bruker nr 1 var Elings far og at bruker nr. 2 var Ellings onkel, men har ikke kilder for denne antagelse.
Elling var 67 år i 1666. Han giftet seg med ei datter av Lars fra Nupen, samme garden som Elling Sjurson kom fra.
Elling Knutson drev garden i perioden 1628-1683,
Elling Sigurdson er nevnt der i 1627 og var bruker av 3,5 mellag. Knut Sigurdson var bruker i perioden 1603-1627. Sa da slutter denne slektslinjen bakover med Elling Elling Knutson (kanskje Kunt Sigurdson og den ukjente Sigurd ca 1550
Elling og hans kone fikk minst 2 sønner: Sjur som var 5 år i 1666 og som flyttet til Nupen og er den som følges i slektslinjen.
                                                                Knut som var 1 år i 1666. Han var neste bruker av garden. Han overtok senere Nupen.
Kona til Elling var datter av Lars Anderson Nupen som drev garden med bruksnummer 1 der.
 
Lars Anderson Nupen  ca 1598
                 Lars var 68 år i 1666 og døde i 1678. Hans kones navn er ukjent. Hans foreldre kjennes ikke med sikkerhet men ser vi på brukerne av bruksnummer 1 under Nupen får vi en god pekepinn. Lars Anderson drev bruket i perioden 1627-1678,
før ham drev enka til Anders garden i perioden 1612-1627, Før henne drev hennes mann Anders garden fra 1603 til 1610. Det er stor sannsynlighet for at Anders var far til Lars og enka var mor til Lars. Anders var gift med Gunhild så hun var trolig den nevnte enka (hvis Anders ikke var gift flere ganger og det er det ingen holdepunkter for ) så Gunhild var trolig Lars sin mor.
Lars Anderson fikk minst 2 barn .Det første barnet med kona :Nn Larsdatter  som er den som følges i slektslinjen.
                                                    Det andre barnet var uekte: Anders Larsson 10 år i 1666 og som jeg ikke vet mer om.
Denne slektslinjen bakover slutter derfor med Lars Anderson eller eventuelt hvis min antagelse stemmer med ekteparet Anders og Gunhild.
                 
Nupen g.nr. 17
                  Garden ligger ved foten av den bratte Nupatinden. Navnet betyr bratt fjelltopp av gammelnorske ordet Gnupr.
Landskyll var i 1627-1670 6 m. Leidangen var 1 geiteskinn i 1610-1638. Det har vært 2-3 brukere av garden. og en periode på 1600-tallet var der 1 husmann.
                 
 
Jetmund Jonson Mo og Brite Arnesdtr. Vadstein 1 Volda -1721
                Jetmund og Brita var foreldrene til Anne Jetmundsdotter se tabel 4. Med Jetmund avsluttes denne slektslinjen Brites kan følges til Volda. Jeg regner med at Jetmund var et godt gifte for han giftet seg med enka etter Knut Jetmundson som var lensmann og første nevnte bruker av Morka-pe garden med bruksnummer 17 under Mo.  Lensmannen er nevnt i dokumenter 1555/72/75. Hans enke er ikke nevnt med navn. Jetmund Jonson giftet seg seinere med enda ei enke. Denne gang med Brita Arnesdotter enka etter Rasmus Olson, sønn av Ola Rasmusson som var bruker av Smedbakkane med bruksnummer 11 under Mo i perioden 1617-1663. Ola Rasmussen var bruker av garden før Jetmund Jonson som var bruker i perioden 1664-1694.
Brite Arnesdotter med ukjent fødselsår kom fra bruk 1 under Vadstein i Volda. Hun var søster av Anne og Eli Arnesdøtre.
Brite og Rasmus fikk minst 3 barn: Ola nevnt i 1680, Sjur som var 5 år i 1666 og dro til Keirigarden under Mo, og Knut som var 3 år i 1666.
Jetmund og Brite fikk trolig 3 barn: Rasmuss som var et halvt år i 1666 og 30 i 1701 og som dro til bruk 1 under Tømmerbakk i Volda.
                                                        Anne som dro til Nupen og giftet seg med Sjur se ovenfor og Tabell 4.
                                                        Ellen ca 1674-1742 som dro til Vadstein i Volda.
Brite gifta seg enda en gang etter at hun ble enke etter Jetmund. Hun gifta seg med Anders Bentson på garden med bruksnummer1  under Moane. Hun døde i 1721.
Brite skal ha kommet fra Vadstein bruks.nr.1 Ved undersøkelse av Vasstein  i "Bustadssoga for Volda bind 3" finner jeg ikke noen Arne  så denne slektslinjen slutter her.
 
Erik Pederson Mo ca 1643- 1707 og NN
                Eriks foreldre var Peder Johansen og Guri Knutsdotter. Erik var første registrerte bruker av Gamalt bruk A under Mo.
Han var 58 år i 1701 og det var skifte etter ham i 1707.  Han var gift to ganger. Først kone uten navn var det skifte etter i 1680.
Erik og første ektefellen fikk: Anne ca 1673 og som døde 1745. Anne er den som følges i slektslinjen
                Så giftet Erik seg, trolig samme år som han ble enkemann i 1680, med Brite Pålsdotter den yngre fra Velle.
Erik og Brite fikk to barn: Peder  ca 1681-1757
                                        Brite Eriksdotter  som døde ca. 1741. 
               Erik drev bruket i perioden 1701-1707. Brite drev garden i 1711 som enke. Den ukjente ektefelle avslutter den sidegrenen bakover.
 
Peder Johanson og Guri Knutsdotter
               Peder kom etter sagnet fra Bjåstad i Hareid. Han var bruker av garden med bruksnummer 3 under Mo i perioden 1628-1662.  Han gifta seg med enka Guri Knutdotter som satt på garden med to farløse barn. Hun hadde vært gift med Erik Toresen  som drev garden i perioden 1610-1627.  Far til Erik, Tore, var første bruker av bruksnummer 3 på Mo. Med Erik fikk Guri minst 2 barn: Mette som dro til Brudevol og Brite som dro til Velle.
Etter at Erik døde giftet hun seg med Peder  og fikk med ham minst 4 barn: Hans som ble neste bruker.
                                                                                                                  Erik som er den vi følger i slektslinjen og som flyttet til Gamalt brukA
                                                                                                                  Knut som var 14 år i 1666 og som døde  før 92.
                                                                                                                  Dorte  som ble gift til Engeset.
             Det var skifte etter Peder  i 1668.
             Guri hadde først giftet seg med Erik Toreson fra Nøre Bjørkedal, Volda som ble bruker av bruksnummer 3 under Mo i perioden 1610-1627. Guri og Erik fikk minst 2 barn , Mette Eriksdatter  som dro til Brudevoll og Brite Eriksdatter som dro til Velle. Det var skifte etter Guri i 1692.        Med Peder og Guri slutter denne slektslinen.
 
Referanser: Ørstingar bind 1 Ættebok for Ørsta 1600-1900 av Bjørn Jonson Dale
"Ørsta"  I Myklebust
Bjørn Jonson Dale:HUSTRU INGRID POVELSDATTER OG ÆTTA HENNAR
lokalhistoriewiki.no
wikipedia
Bygdebok for Ullstein og Hareid.
Årsskrift frå Ørsta bygdemuseumslag 1983
Tilbake          Slektene Finborud og Kvaase            Hjem